ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη,  26 -06-2023

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                           Aριθ. Πρωτ.: 14527

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

                       Τ.Κ. 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:            Δημητρίου Κων/νος

                        Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

                 basomodiati@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015,το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).
  3. Την αριθ. 11/132/21-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΤΩΛΤ-Η0Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023».
  4. Την αριθ. 66578/12567/2011 απόφαση (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών) (Β΄2972/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις 8059/190821/2013 (Β΄2765/30-10-2013), 4770/127519/2017 (Β΄2894/21-08-2017), 834/20010/2019 (Β΄403/13-02-2019) και 853/2023 (Β΄118/17-01-2023) όμοιες.

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου Λοκρών με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 27-06-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 29-06-2023

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση (.pdf)