ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                       Αταλάντη,  08-07-2024

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 12887

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                           

Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Μοδιάτη Βασιλική                                           

                                   Δημητρίου Κωνσταντίνος                               

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1                                                                          

                    Αταλάντη - Τ.Κ.35200                                                                            

Τηλ: 22330-23707, 22330-22374                                                                               

E mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

                

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σ Ο Χ   2 / 2 0 2 4

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

Ο Δήμος Λοκρών

      Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
  5. Την αριθ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/τ.Β΄/26-07-2021) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 41797/23-06-2022 όμοια με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021 απόφασης» ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/28-06-2022 και με την αριθ. 40936/14-05-2024 όμοια με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021 απόφασης» ΦΕΚ 2813/τ.Β΄/17-05-2024.
  6. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./40/7321/11-06-2024 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών περί της έγκρισης κίνησης διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων των ΟΤΑ α΄ βαθμού για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων για το έτος 2024-2025.
  7. Το υπ’ αριθ. 48157/17-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2024-2025».
  8. Τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
  9. Την αριθ. 15/207/01-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΜΘΓΩΛΤ-Ε9Σ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με θέμα «Καθορισμός αριθμού και ωρών απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων που θα προσληφθεί στο Δήμο Λοκρών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το διδακτικό έτος 2024-2025».

 

Ανακοινώνει

 

A.Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λοκρών, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης

(3 ώρες ημερησίως)

Πλήρους απασχόλησης

(6,5 ώρες ημερησίως)

Διδακτικό έτος 2024-2025

12

11

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 
ΑΠΟ 09-07-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 22-07-2024
 
Επισυνάπτονται:
α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2024(.pdf)
β)  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (.pdf)
γ)  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου(.doc)