Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2022  ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Λοκρών

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων

(γκρέιντερ)

8 μήνες

1

102

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων

(εκσκαφέα – φορτωτή)

8 μήνες

1

103

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

ΔΕ Οδηγών

[κατηγοριών Γ+Ε΄ (C+E) και Δ΄ (D) – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

1

104

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

ΔΕ Οδηγών

[Γ+Ε΄ (C+E) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

1

105

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

106

Δήμος Λοκρών

Αταλάντη

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

(Συνοδών απορριμματοφόρων)

8 μήνες

2

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-05-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-05-2022