Αταλάντη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 10/135/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών εγκρίθηκε η Απόφαση 7/103/2020 του Ν.Π.Δ.Δ για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών με την οποία ψηφίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων- γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών (εφεξής Κανονισμός), ο οποίος και επισυνάπτεται.

Σκοπός του Κανονισμού είναι η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων - γυμναστηρίων και η απρόσκοπτη διεξαγωγή αγώνων, προπονήσεων και άλλων εκδηλώσεων, όπως επίσης και η διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των αθλητών, των προπονητών και των θεατών.

Τα Σωματεία, οι Σύλλογοι και όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων που αναφέρονται σε αυτόν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και υποχρεούνται σε πλήρη και πιστή τήρηση τους.

Στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού βρίσκεται η Αίτηση Παραχώρησης αθλητικού χώρου, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά από κάθε τμήμα του σωματείου που επιθυμεί να κάνει χρήση του χώρου, ούτως ώστε το Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών να εξετάσει το αίτημα του κάθε αθλητικού συλλόγου – σωματείου προκειμένου να παραχωρήσει προς χρήση συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις μέσω υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού.

Οι αιτήσεις παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων για τη περίοδο 2020-21 πρέπει να έχουν αποσταλεί έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 στο email: pol.ath.lokron@gmail.com ή στο Δημαρχείο Λοκρών (Πλ. Δημαρχείου1, 35200 Αταλάντη) υπόψη του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών.

Σας ενημερώνουμε ό τι το Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών έχει πιστοποιηθεί και εγκριθεί ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.. Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εγκεκριμένων τμημάτων.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι είσαστε υποχρεωμένοι να τηρείτε πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της εξάπλωσης του COVID-19 που είναι αναρτημένα και ανανεώνονται διαρκώς στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

Ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών

 

Μιχάλης Παπανικολάου