ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη, 28-03-2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 6425
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023


για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ. Α’/13-4-2023).
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».
 6. Την υπ’ αριθ. 5/36/22-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ58ΨΩΛΤ-Χ74) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2023».
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15737/01-03-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λοκρών, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 24817/23-03-2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης οκτακοσίων πενήντα (850) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25342/24-03-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αριθ. πρωτ. 6421/28-03-2023 βεβαίωση του Δημάρχου Λοκρών περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 3444/16-02-2023 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 12. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 6422/28-03-2023 και 6423/28-03-2023 Βεβαιώσεις του Δημάρχου Λοκρών σχετικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τους κωδικούς θέσεων 101, 102 και 103.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 13-05-2023 έως και Δευτέρα 22-05-2023

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία

 1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (.pdf)
 2. Έντυπο-Αίτηση ΣΟΧ (.pdf)
 3.  Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ (.doc)