ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη, 19-05-2021

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 12447

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Δήμος Λοκρών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6007/12-03-2021 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λοκρών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης
 6. Την υπ’ αριθ. 11/100/16-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2021».
 7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 60319/29-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λοκρών, ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 34431/05-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΥ546ΜΤΛ6-Α6Φ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, στο Δήμο Λοκρών η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 34921/07-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Λοκρών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β’/23-12-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθ. πρωτ. 12421/19-05-2021 βεβαίωση του Δημάρχου Λοκρών περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12422/19-05-2021 βεβαίωση του Δημάρχου Λοκρών για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15498/30-06-2021 Βεβαίωση του του Δημάρχου Λοκρών σχετικά με την απαιτούμενη άδεια της ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Γκρέιντερ του κωδικού θέσης 101 της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Χειριστής Γκρέιντερ

8 μήνες

1

102

 

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

103

 

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

(Συνοδοί Απορριμματοφόρου)

8 μήνες

2

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση με τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 15-07-2021 έως και Δευτέρα 26-07-2021.