ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                         Αταλάντη, 29-06-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 14856

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».
 5. Την υπ’ αριθ. 5/36/22-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ58ΨΩΛΤ-Χ74) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2023».
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15737/01-03-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λοκρών, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 24817/23-03-2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης οκτακοσίων πενήντα (850) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού».
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25342/24-03-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 118/τ.Β΄/17-01-2023) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 14854/29-06-2023 βεβαίωση του Δημάρχου Λοκρών περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 13353/16-06-2023 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 11. Την υπ’ αριθ. 11/133/21-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΕΣΩΛΤ-ΛΗΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με θέμα: «Επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Ηλεκτρολόγου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα λόγω μη κάλυψής τους με τη διαδικασία της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ.».
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14853/29-06-2023 Βεβαίωση του Δημάρχου Λοκρών σχετικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του κωδικού θέσεως 101.
 13. Το γεγονός ότι έμειναν κενές (2) δύο θέσεις, και συγκεκριμένα (1) μία ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και (1) μία ΔΕ Ηλεκτρολόγων από την διαδικασία της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6425/28-03-2023 ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανα κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

8 μήνες

1

102

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10 ημερολογιακές ημέρες, από Σάββατο 15-07-2023 έως και Δευτέρα 24-07-2023.

 

Επισυνάπτονται:

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2023 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ (.pdf)

2) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (.pdf)

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ [10-06-2021] (.docx)