ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  4/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ »

 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-10-2021  ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-10-2021.