ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη, 22-04-2024

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 7398

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ.14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/Α΄/17-12-2022).
  5. Την υπ’ αριθμ. 68/21-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ43ΩΛΤ-ΛΨΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14220/23-02-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λοκρών ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
  7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 36366/18-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΡ7446ΜΤΛ6-Β1Σ) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα επτά (37) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού».
  8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36579/19-04-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7282/19-04-2024 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης δαπανών του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
  10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών Ν.Φθιώτιδας (ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθ. πρωτ. 7394/22-04-2024 βεβαίωση της Δημάρχου του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης κενών θέσεων.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

(Δ. Λοκρών)

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

8 μήνες

1

101

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

(Δ. Λοκρών)

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

8 μήνες

2

102

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

(Δ. Λοκρών)

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Οδηγών

8 μήνες

1

103

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

(Δ. Λοκρών)

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

104

Δήμος

Λοκρών

Αταλάντη

(Δ. Λοκρών)

Π.Ε. Φθιώτιδας

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

8 μήνες

2

 

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής: Δευτέρα 27-05-2024 
 
Λήξη αιτήσεων συμμετοχής: Τετάρτη 05-06-2024 
 

 

Επισυνάπτονται:

α)Ανακοίνωση(.pdf)

β)Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(.doc)

γ)Παράρτημα ανακοινώσεων (.doc)