ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών

 

 

Αταλάντη, 4 Φεβρουαρίου 2022

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 - 2022

Επισυνάπτονται πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωση του ΝΠΔΔ για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών.

  • Κατάσταση Επιλογής Υποψηφίων
  • Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας
  • Πίνακας Απορριπτέων