Αταλάντη, 06.06.2022

Ανάρτηση Πινάκων Επιλογής (προσληπτέων), Κατάταξης και Απορριπτέων για τους Κωδικούς Θέσεων 101, 102, 103, 104, 105 & 106 της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 (Διαδικασίες Επιλογής ΑΣΕΠ) για την Πρόσληψη Προσωπικού επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (8μηνο) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λοκρών.
 
Επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ κατά των Πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακά ημερών ήτοι από 07.06.2022 έως και 16.06.2022.