Αταλάντη, 09 Αυγούστου 2023

Ανάρτηση Πινάκων Επιλογής (προσληπτέων), Κατάταξης και Απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 (Διαδικασίες Επιλογής ΑΣΕΠ) για την Πρόσληψη Προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (8μηνο) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λοκρών.

 
Επισυνάπτονται οι Πίνακες Επιλογής (προσληπτέων), Κατάταξης και Απορριπτέων για τον Κωδικό Θέσης 101, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.
 
Επισημαίνεται ότι για τον Κωδικό Θέσης 102, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και για το λόγο αυτό δεν καταρτίστηκαν οι αντίστοιχοι πίνακες.
 
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο, ήτοι από 10.08.2023 έως και 19.08.2023. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.