ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΟΧ 1/2023 ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

 

Επισυνάπτονται οι πίνακες