Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για το έτος 2020 , έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα

 

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

 

Προσωρινό Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό του σύστημα,  πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και αφορούν στις περιπτώσεις Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα του Πίνακα Επιμερισμού Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, το οποίο δημοσιεύθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62242/1800. Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος στην κατηγορία:

 

«Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020»

 

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 8, στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, η οποία θα πρέπει να διαβιβαστεί αμελλητί από τους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Προκειμένου να ανταποκριθούμε  στην ως άνω υποχρέωσή μας,  σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η ηλεκτρονική διεύθυνση  ape1@deddie.gr, μέσω της οποίας θα δεχόμαστε τις σχετικές βεβαιώσεις μέχρι και τις  17 Ιουλίου 2023Μετά την ημερομηνία αυτή, υποβολές βεβαιώσεων δε θα γίνονται αποδεκτές.

 

Για τη διευκόλυνσή σας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των βεβαιώσεων,  σας αποστέλλουμε συνημμένο πρότυπο αρχείο Excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση η οποία εξυπηρετεί την αυτοματοποιημένη ενημέρωση της βάσης δεδομένων Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους που συντηρεί ο  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα σας ενημερώσει για την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης,  σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 1.

 

Με εκτίμηση,

 

Θεόδωρος Αλεξανδρόπουλος

Τομεάρχης Επεξεργασίας Δεδομένων Αγοράς

Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου

 

+30 2109209933

T.Alexandropoulos@deddie.gr0

 

 

 Διαχειριστής Ελληνικού Λ.Συγγρού 23

Δίκτυο Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11743,Αθήνα

 

deddie.gr

Επισυνάπτεται η Υποβολή Ενστάσεων(.xlxs)