Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σχετικά με την αρμοδιότητα για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου.