ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                            Αταλάντη, 25-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ:4900

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες: Δημητρίου Κωνσταντίνος

                               Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

Fax: 22330-22606

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  1 4 4 / 2 0 2 1  

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών από την Παρασκευή 26-02-2021 έως και την Παρασκευή 05-03-2021 για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ