ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                     Αταλάντη,21/2/2023
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                  ΑΠ:  3713
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.  
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: basliartis@gmail.com                                                                      

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Λοκρών, για τη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Λοκρών.

 

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Λοκρών και σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην επιτροπή.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου μας.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.

Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.

Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:

    η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,

    η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και

    η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, είτε εγγράφως στο Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων αρμόδιος υπάλληλος Βασίλειος Λιάρτης (Δημαρχείο Αταλάντης), είτε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑΣ