ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΔΑ: Ψ7ΖΛΩΛΤ-4ΔΛ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αταλάντη: 27-4-2022
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Αριθ.Πρωτ: 9502
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com

 

Θέμα: “ Αντικατάσταση Τοπικού Συμβούλου Κοινότητας  Καλαποδίου ”

 Α Π Ο Φ Α Σ Η  409/2022

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 54&55 παρ.3&2 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019.
  3. Την 405/2022 με αριθμό πρωτ. 9493/27-4-2022 απόφαση Δημάρχου Λοκρών περί Αντικατάσταση Τοπικού Συμβούλου Κοινότητας Καλαποδίου με ΑΔΑ: 9Ε8ΙΩΛΤ-ΨΤΚ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1- Αποδέχεται την 405/2022 με αριθμό πρωτ. 9493/27-4-2022 απόφαση περί Αντικατάσταση Τοπικού Συμβούλου Κοινότητας  Καλαποδίου με ΑΔΑ: 9Ε8ΙΩΛΤ-ΨΤΚ.

2- Για την πλήρωση της θέσεως που κενώθηκε καλούμε την Ντίνου Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου αναπληρωματικό μέλος του Τοπικού Συμβούλιου Κοινότητας Καλαποδίου  του συνδυασμού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ» να προσέλθει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας , για την προβλεπόμενη από το Νόμο ορκωμοσία στο Δημοτικό Κατάστημα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της νόμιμης επίδοσης αυτής την 3-5-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ..

3- Αντίγραφο της απόφασης να επιδοθεί στην παραιτηθέντα και την καλούμενη για ορκωμοσία με αποδεικτικό παραλαβής.

4-Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται, κοινοποιείται αρμοδίως και δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του  Δήμου.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ