ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΔΑ:  691ΛΩΛΤ-ΧΜ4
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         6/21/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 18 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  16096 - 14/07/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Πέντε (5) σε σύνολο Επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές           Τζανακάκη Μαρία                                    Δουμάνη Μαρία  

                                                              Καλλής Χρήστος                                      Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                              Λουκάς Ανδρέας                                    

                                                              Καπουκίνης Παναγ                                                                                 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Επί αιτήσεως Α.Σ. Προοδευτικής Λάρυμνας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Ο Αθλητικός Σύλλογος Προοδευτική Λάρυμνας υπέβαλε την υπ αρίθμ. 7/7-7-2022 αίτησή του, με την οποία ζητάει να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος επί του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος της παραλίας Λάρυμνας, μεταξύ των καταστημάτων ΟΠΑ (Ανδρέα Κοντογιάννη) και ψητοπωλείου Παπαϊωάννου Νικόλαου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με ζωντανή μουσική την Παρασκευή 22-7-2022.

Το συμβούλιο της Κοινότητας Λάρυμνας με την υπ αρίθμ. 4/2022 απόφασή του, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση του χώρου

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμαι να κάνουμε αποδεκτό το αίτημα του Αθλητικού Συλλόγου»

Η E.Π.Ζ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία  και μετά από διαλογική συζήτηση:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επί του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος στην παραλία Λάρυμνας μεταξύ των καταστημάτων ΟΠΑΠ Κου Ανδρέα Κοντογιάννη και ψητοπωλείου Κου Παπαϊωάννου Νικόλαου, στον Αθλητικό Σύλλογο Προοδευτική Λάρυμνας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με ζωντανή μουσική την Παρασκευή 22-7-2022.

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 6/21/2022

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc