ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αταλάντη, 31.08.2020

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 14514

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Προς: Πρόεδρο Κοινότητας Αταλάντης

                                                                                                                                                                                                                                                                            κο Α. Κατσούλη

 

Θέμα:   Πρακτικό Εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης - καταλληλότητας έτους 2020 για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου Λοκρών

Σχετ.:    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 24/28.08.2020 έγγραφό σας

 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 24/28.08.2020 εγγράφου σας, κάλεσα άμεσα τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκτίμησης προκειμένου να μου αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά για το θέμα που μου αναφέρετε. Η απάντησή που έλαβα ήταν η κάτωθι:

«Σας ενημερώνω ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., προκειμένου να εκτιμήσει το ετήσιο μίσθωμα της εκτάσεως περίπου 500,00 τ.μ κυριότητας Δήμου Λοκρών στην «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανέφερα στη Γραμματέα της Επιτροπής όπως συντάξει το Πρακτικό και έπειτα αφού μου το προσκομίσει για να το ελέγξω και να το υπογράψω.

Πριν αποχωρήσω από το Δήμο και δεδομένου ότι δεν είχα λάβει ακόμη το Πρακτικό επικοινώνησα με τη Γραμματέα, η οποία με ενημέρωσε ότι το είχε ήδη αναρτήσει στη Διαύγεια ανυπόγραφο και χωρίς να το έχω ελέγξει.

Όταν μου προσκόμισε η Γραμματέας το αντίγραφο του Πρακτικού που είχε αναρτήσει διαπίστωσα ότι τόσο το θέμα «Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης “41339 ATALA X”, θέση υδατοδεξαμενή Αταλάντη, Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας» όσο και το κείμενο ουδεμία σχέση είχαν με το αντικείμενο για το οποίο είχε η συγκληθεί η Επιτροπή, ήτοι την εκτίμηση του ετήσιου μισθώματος της ως άνω εκτάσεως όπως επιτάσσει ο νόμος.

Στη συνέχεια ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον κο Κατσούλη, στον οποίο εξήγησα όλα τα παραπάνω και του ανέφερα χαρακτηριστικά ότι καταγράφηκε στο Πρακτικό το γεγονός ότι δεν συμφωνούσε με την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή.

Ως εκ τούτου και για τους παραπάνω λόγους ήταν παράνομη η ανάρτηση στην Διαύγεια του πρώτου πρακτικού και όχι του δεύτερου, το οποίο αποτελεί ορθή επανάληψη του.

Οποιαδήποτε ανάρτηση ή έγγραφο που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και διαφοροποιεί τα πραγματικά γεγονότα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και δεν τιμά όσους προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.

 

Αταλάντη, 31.08.2020

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης

Νικόλαος Ανεστάκος»

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών

 

 

 

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Αταλάντης