ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         1/1/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την 1412/22-1-2021    πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Επτά (7) σε σύνολο επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές            Καλλής Χρήστος                                 

                                                          Ντέλιος Κων/νος

                                                          Δουμάνη Μαρία      

                                                          Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                          Κυριάκου Ελένη

                                                          Σωτήρχου Νικόλαος                                          

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2020   

     Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση πεπραγμένων η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, οφείλουμε να συντάξουμε και να θέσουμε στην διάθεση του Δημοτικού συμβουλίου για έγκριση, την έκθεση πεπραγμένων του 2020, η οποία προτείνω να είναι ως εξής:

 

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λοκρών

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της επιτροπής ποιότητας ζωής για το έτος 2020  ανά τομέα αρμοδιότητάς της.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2020 πραγματοποίησε ΕΠΤΑ (7) συνεδριάσεις κι έλαβε συνολικά ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) αποφάσεις.

Η 1/1/2020 απόφαση, αφορά την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής για το έτος 2019, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 73, του Ν.3852/2010.

Η 6/14/2020 απόφαση, αφορά την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 74 του Ν.3852/2010 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.4623/2019

Οι  υπόλοιπες αποφάσεις ανά τομέα αρμοδιότητας της, είναι οι κάτωθι:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83,για:

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης του  ωραρίου αυτής.

Σ’αυτό τον τομέα αρμοδιότητας, η Ε.Π.Ζ. έλαβε συνολικά ΤΡΕΙΣ (3) αποφάσεις ως κατωτέρω:

 

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 4.8.2020 περί ανάκλησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής κατσαγάννη
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ 4.9.2020 περί ανάκλησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ 5.12.2020 περί ανάκλησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής κατσαγάννη

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων

Σ’ αυτόν τον τομέα αρμοδιότητας η Ε.Π.Ζ. έλαβε συνολικά ΕΞΙ (6) αποφάσεις, ως κατωτέρω:

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 1.2.2020 Υιοθεσία πάρκου Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αταλάντης
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ 3.7.2020 (προ ημερησιας) παραλαβή μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης αταλάντης στην ΠΕ2 (α φαση)
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ 4.10.2020. επι αιτήσεως ελτα μαλεσινας για τοποθετηση πινακιδων απαγοερυσης σταθμευσης
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ 5.13.2020 (προ ημερησίας διατάξεως) περί απαγόρευσης κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Παμεγίστων ταξιαρχών
 5. ΑΠΟΦΑΣΗ 6.15.2020 διαγραμμίσεις δρόμων
 6. ΑΠΟΦΑΣΗ 7.17.2020 δημιουργία θέσης στάθμευσης ΕΛΤΑ courier Αταλάντης

 

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

Σ’ αυτό τον τομέα αρμοδιότητας, η Ε.Π.Ζ. έλαβε συνολικά ΕΞΙ (6) αποφάσεις, ως κατωτέρω:

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 2.3.2020 τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Λοκρών
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ 2.4.2020 χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου εμπορίου 2020
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ 3.5.2020 χωροθέτηση θέσεων περιπτέρων 2020
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ 3.6.2020 τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Λοκρών
 5. ΑΠΟΦΑΣΗ 4.11.2020 παραχώρηση χώρων έκθεσης αυτοκινήτου
 6. ΑΠΟΦΑΣΗ 6.16.2020 Μετονομασία Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου λαρυμνας

Η επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση            

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και την προωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών για τελική έγκριση   

 

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 1/1/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ           ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                       Καλλής Χρήστος                                

                                                                      Ντέλιος Κων/νος

                                                                      Δουμάνη Μαρία      

                                                                      Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                                      Κυριάκου Ελένη

                                                                      Σωτήρχου Νικόλαος  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

Αθανάσιος Ζεκεντές