ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΔΑ:  Ψ0ΘΩΩΛΤ-0Δ1
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         1/1/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 9 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από την 2321/08-02-2022    πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Επτά (7) σε σύνολο επτά (7)

Θέμα 1ο  (μοναδικό): Αγορά Οικοπέδου για επέκταση του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αρκίτσας   

     Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «O λόγος που η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως είναι επειδή το υπό συζήτηση θέμα έχει κατεπείγον χαρακτήρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης διαθέσιμων θέσεων ταφής του κοιμητηρίου της κοινότητας Αρκίτσας.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc