ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΔΑ: Ω8ΜΣΩΛΤ-ΟΛΕ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         1/1/2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την 1340/20-1-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                Καλλής Χρήστος                                     Καπουκίνης Παναγιώτης                           

                                                               Μπακανδρίτσος Κων/νος                  Δουμάνη Μαρία

                                                               Δάρα Παγώνα                                          Μπονόβας Ιωάννης  

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2022   

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση πεπραγμένων η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)