ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         1/2/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την 1412/22-1-2021    πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Επτά (7) σε σύνολο επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                Καλλής Χρήστος                                

                                                           Ντέλιος Κων/νος

                                                           Δουμάνη Μαρία      

                                                           Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                           Κυριάκου Ελένη

                                                           Σωτήρχου Νικόλαος  

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο :    Εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Λαμιέων

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Θέτω σε γνώση της επιτροπής, εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος εσόδων και περιουσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών, Κας Ανέστη Βασιλικής που έχει ως εξής: Σύμφωνα με την παρ.1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

  1. i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
  2. i) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.

Σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.1 & 2 του ΔΚΚ:

 «1. Η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιλαμβάνεται στη δημοτική ή  κοινοτική περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα όρια και την έκταση,  εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του  δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου ή της  Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση  δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Με απόφαση της Οικονομικής  επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι  λοιποί όροι της δημοπρασίας, και μπορεί να απαγορευθεί να συμμετάσχουν στη δημοπρασία  ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων ορισμένου αριθμού στρεμμάτων.

  1. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους.

Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.».

Τα δημοτικά αγροτεμάχια δωρεάς Μ. Χαλκιόπουλου που αποτελούν καλλιεργήσιμη γη, και βρίσκονται στη  κτηματική περιοχή της Λαμίας και της Ροδίτσας Φθιώτιδας δε χρησιμοποιούνται από το Δήμο ούτε συμβάλλουν με κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας.

Προτείνεται η εκμίσθωση των παραπάνω αγροτεμαχίων με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 270/81 και το άρθρο 195 παρ.1 & 2 του ΔΚΚ.

Προτείνω να αποδεχθούμε την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών και να προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες εκμίσθωσης αυτών των αγροτεμαχίων».

 

          Η επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου της επιτροπής και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκμίσθωση των Δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια Λαμίας και Ροδίτσας Φθιώτιδας

 

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 1/2/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ           ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                Καλλής Χρήστος                                

                                                          Ντέλιος Κων/νος

                                                           Δουμάνη Μαρία      

                                                           Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                           Κυριάκου Ελένη

                                                           Σωτήρχου Νικόλαος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

 Αθανάσιος Ζεκεντές