ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ: 6Π5ΧΩΛΤ-ΟΦΥ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         1/2/2023

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την 1340/20-1-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                Καλλής Χρήστος                             Καπουκίνης Παναγιώτης                           

                                                        Μπακανδρίτσος Κων/νος                 Δουμάνη Μαρία

                                                        Δάρα Παγώνα                                Μπονόβας Ιωάννης  

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,2 MW της εταιρείας ''ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΕΠΕ'' στη θέση ''Υψηλή Ράχη''  των Κοινοτήτων Τραγάνας  και Προσκυνά του Δήμου Λοκρών στο Νομό Φθιώτιδας.

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)