ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ: Ψ489ΩΛΤ-ΞΓΠ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         10/24/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από την  27684 - 10/11/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών (5) σε σύνολο (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                        ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                 Καλλής Χρήστος                                      Μπακανδρίτσος Κων/νος        

                                                                   Κυριάκου Ελένη                                        Δουμάνη Μαρία

                                                                   Τζανακάκη Μαρία  

                                                                   Λουκάς Ανδρέας                                               

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, με την αρίθμ. 18/151/2019 (ΑΔΑ: 6Π80ΩΛΤ-61Α) απόφασή του εξέλεξε τα τέσσερα (4) από τα έξι (6) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και άλλα τέσσερα (4) αναπληρωματικά. Η θητεία τους θα είναι για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεμπτεβρίου 2019 έως την 6η Νοεμβρίου 2021, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 2α Ιανουαρίου 2022, δυνάμει της με αρ. πρωτ 76556/20-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ50446ΜΤΛ6-ΕΡΖ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Επίσης, ο Δήμαρχος Λοκρών σύμφωνα με την αρίθμ. 954/2021 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΠΛΧΩΛΤ-ΗΘ8) όρισε 2 Αντιδημάρχους, ως τα άλλα Δύο (2) μέλη της επιτροπής, όπως προβλέπεται απο το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.4623/2019 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών της, εκλέγει μεταξύ των μελών της με φανερή ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της επιτροπής.»

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να θέσουν υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα από τα μέλη της έθεσε ο Αντιδήμαρχος Κος Λουκάς Ανδρέας που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος.

Η E.Π.Ζ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία  και μετά από φανερή ψηφοφορία:             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκλέγει  για την θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο Κο Λουκά Ανδρέα, ο οποίος έλαβε ΠΕΝΤΕ (5) θετικές ψήφους επί συνόλου ΠΕΝΤΕ (5) παρόντων μελών, για το χρονικό διάστημα 1-11-2021 έως 30-11-2022.

 

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 10/24/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                                                  Καλλής Χρήστος      

                                                                                                     Κυριάκου Ελένη    

                                                                                                     Τζανακάκη Μαρία

                                                                                                     Λουκάς Ανδρέας   

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

Αθανάσιος Ζεκεντές 

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc