ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΔΑ: ΨΗ8ΑΩΛΤ-ΛΩΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         10/25/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από την  27684 - 10/11/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών (5) σε σύνολο (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                        ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές           Καλλής Χρήστος                                     Μπακανδρίτσος Κων/νος        

                                                              Κυριάκου Ελένη                                     Δουμάνη Μαρία

                                                               Τζανακάκη Μαρία  

                                                                Λουκάς Ανδρέας                                               

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Εισήγηση περί χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τον Δήμο Λοκρών

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: «Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Η Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης για το Δήμο Λοκρών περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την καταγραφή των κατευθύνσεων του υπερκείμενου σχεδιασμού και των θεσμοθετημένων χρήσεων γης. Δόθηκε έμφαση στους οικισμούς άνω των 500 μόνιμων κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Όπως στους περισσότερους ελληνικούς δήμους, έτσι και στο δήμο Λοκρών, ένα μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών δεν διαθέτει καμία θέση στάθμευσης. Συνεπώς, δημιουργείται η ανάγκη για στάθμευση παρά την οδό. Το σενάριο Α καλύπτει αυτή την ανάγκη για τους υφιστάμενους, αλλά και μελλοντικούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα για φόρτιση στην πυλωτή ή σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατά τις νυχτερινές ώρες.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc