ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΔΑ :  6ΓΒΩΩΛΤ-2Ι9              
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         10/34/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  26373 - 24/11/2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Τεσσάρων (4) σε σύνολο Επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές           Τζανακάκη Μαρία                                        Δουμάνη Μαρία

                                                           Μπακανδρίτσος Κων/νος                       Λουκάς Ανδρέας  

                                                           Καλλής Χρήστος                                          Καπουκίνης Παναγ

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση επί της «Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW της ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ-ΚΑΜΑΡΙ ΕΠΕ στη θέση ΚΑΜΑΡΙ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας (Κοινότητα Κυρτώνης & Τραγάνας) (ΠΕΤ 2210840621), σύμφωνα με την παρ. 2 αρθ. 3 του Ν 1650/86

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)