ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ: ΡΧ80ΩΛΤ-15Β
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             Αταλάντη: 23-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αριθ.Πρωτ: 27472
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: dimatal1@yahoo.gr,basliartis@gmail.com

 

Θέμα: “ Αποδοχή παραίτησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η  1048/2020

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 54&55 παρ.3&2 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019.
  3. Τη με αριθμό πρωτ. 27465/23-12-2020 αίτηση παραίτησης του Τοπικού Συμβούλου Κοινότητας Μεγαπλατάνου του Δήμου Λοκρών Κου Ηλία Αγγέλου του  Νικολάου του συνδυασμού «ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

1- Αποδέχεται την με αριθμό πρωτ. 27465/23-12-2020 αίτηση παραίτησης του Κου Ηλία Αγγέλου του  Νικολάου από το αξίωμα του Τοπικού Συμβούλου Κοινότητας Μεγαπλατάνου του Δήμου Λοκρών, του συνδυασμού «ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

2- Για την πλήρωση της θέσεως που κενώθηκε καλούμε τον Νικόλαο Λυγδή του Ευαγγέλου αναπληρωματικό μέλος του Τοπικού Συμβούλιου Κοινότητας Μεγαπλατάνου  του συνδυασμού «ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» να προσέλθει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας , για την προβλεπόμενη από το Νόμο ορκωμοσία στο Δημοτικό Κατάστημα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της νόμιμης επίδοσης αυτής την 28-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ..

3- Αντίγραφο της απόφασης να επιδοθεί στον παραιτηθέντα και τον καλούμενο για ορκωμοσία με αποδεικτικό παραλαβής.

4-Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται, κοινοποιείται αρμοδίως και δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του  Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ