ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΔΑ: 6ΔΞΩΩΛΤ-Φ96
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         11/26/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  31255 - 10/12/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                    ΜΕΛΗ               ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                 Τζανακάκη Μαρία                                         

                                                                     Λουκάς Ανδρέας                                  

                                                                      Καλλής Χρήστος

                                                                      Κυριάκου Ελένη

                                                                      Δουμάνη Μαρία                                                              

                                                                       Μπακανδρίτσος Κ.        

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Τροποποίηση κανονισμού νεκροταφείων Δήμου Λοκρών

            Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το Δημοτικό συμβούλιο Λοκρών με την υπ αρίθμ. 12/133/2016 απόφασή του (ΑΔΑ: 6769ΩΛΤ-Ε0Ζ) ψήφισε τον κανονισμό κοιμητηρίων Δήμου Λοκρών ο οποίος ισχύει μέχρι και σήμερα.

Η Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών με το από 9-12-2021 έγγραφό της εισηγείται να γίνει τροποποίηση του κανονισμού ως εξής:

 

Α) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

Διαγράφεται το εδάφιο (β) της παρ. 4

«Στην ανακοίνωση θα δίδεται χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ηµερών στους συγγενείς των νεκρών προκειµένου να προβούν σε ενέργειες για την παράταση της ταφής (εφόσον είναι αυτό δυνατό κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού) ή για την εκταφή του νεκρού»

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)