ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                         Αταλάντη   26 – 11- 2021
                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 29875

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης  13/150/2021 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 39/382/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 13/150/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: ΩΥΕ0ΩΛΤ-5ΔΙ:  Εγκρίθηκαν τα τέλη σύνδεσης  με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη της Λάρυμνας.

Α) την επιβολή του τέλους σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη της Λάρυμνας να είναι το ίδιο με τις πόλεις της Αταλάντης της Μαλεσίνας και του Μαρτίνου σύμφωνα με την 16/302/2013 και την 7/78/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου & την 39/382/2021 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ: Ψ8ΚΡΩΛΤ-ΒΤ5 στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,

Β) την μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ