ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑταλάντη10 – 6- 2019

Αριθ. Πρωτ.: 6805

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.). β. Των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (Φ.Ε.Κ 107/Α). γ.Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (Φ.Ε.Κ 199/Α). δ.Του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν 2238/94 (Φ.Ε.Κ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β τουΝ 1726/44 (Φ.Ε.Κ 190/Α). ε.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

2. Την 13/55/2019 απόφαση Ο.Ε, με την οποία διετέθη η απαιτούμενη πίστωση, εγκρίθηκε η διενέργεια της κατωτέρω αναφερόμενης εργασίας με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υποχρεωτική (Ν.489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για ένα έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.200,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Λοκρών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης στις 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. λήξης αποδοχής των προσφορών.

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στοΤμήμα Οικ. Υπηρεσιών Στάμο Θεοχάρητηλ. 22330-22374.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ