ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   24 – 5- 2021

                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 12873

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 17/171/2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

 Με την 17/171/2021 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης Δήμου Λοκρών ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020                                                                                     
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Δήμου Λοκρών

Α)  ΕΣΟΔΑ:         ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019:          1.344,07 €

                                        Ε Σ Ο Δ Α:                                               190.733,38 €

                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                192.077,45 €

 

Β)  ΕΞΟΔΑ:              ΕΞΟΔΑ:                                                    179.616,25 €

                                    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                   12.461,20 €

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:            192.077,45 €

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ