ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   3 – 6- 2021

                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 13858

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Απόφασης 18/187/2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 18/187/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ: ΩΖΚΒΩΛΤ-ΛΟΜ :

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2020 Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

  1. ΕΣΟΔΑ

α/α

περιγραφή

Τελικά δια/να

Τελικά βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

υπόλοιπα εισπρακτέα

1

Τακτικά έσοδα

25.317.192,27

24.967.898,28

6.784.503,72

18.183.394,56

2

Έκτακτα έσοδα

45.223.833,43

 5.327.948,39

5.325.974,79

    1.973,60

3

Χρηματικό υπόλοιπο

    284.870,22

    284.870,22

   284.870,22

          0,00

4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

70.825.895,92

30.580.716,89

12.395.348,73

18.185.368,16

 

  1. ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α

περιγραφή

Τελικά δια/να

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Υπόλοιπα πλ/τέα

Αδ/θετες πιστώσεις

Υπερβάσεις

1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 70.650.521,52

12.008.799,16

12.008.796,40

2,76

58.641.722,36

0,00

2

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

    175.374,40

0,00

0,00

0,00

     175.374,40

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

70.825.895,92

12.008.799,16

12.008.796,40

2,76

58.817.096,76

0,00

 

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

α/α

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

Τακτικά

  46.446,28

6.784.503,872

  6.825.129,38

   5.820,62

2

Έκτακτα ΑΝ/ΤΑ

      0,00

  172.196,84

     171.539,40

      657,44

3

Έκτακτα ΕΙΔ/ΝΑ

 238.423,94

5.153.777,95

 5.012.8127,62

380.074,27

 

ΣΥΝΟΛΟ

 284.870,22

12.110.478,51

 12.008.796,40

386.552,33

 

 

  1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

α/α

Περιγραφή

Ποσό

1

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

 284.870,22

2

Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2020

      386.552,33

 

  1. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΟΕ, επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 

  1. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι. 

 

Β. Εγκρίνει τον απολογισμό και καταρτίζει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως έτους 2020 όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ