ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Αταλάντη 28/1/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 1597

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 2/11/2022 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΡΩ34ΩΛΤ-Ρ9Β, εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λοκρών ο οποίος είχε ψηφισθεί με την 4/54/2017 απόφαση του Δ.Σ,  σύμφωνα και με την 2/17/2022 απόφαση της Ο.Ε. βασικοί στόχοι του νέου Κανονισμού είναι η προσαρμογή στη τροποποίηση της Πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών με κωδικό ΟΠΣ 5002345 στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 20214-2020» η οποία αφορά τη δημιουργία 2ου Υποέργου με τίτλο: «Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ» και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η βελτίωση της Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας .

  1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών .
  2. Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει για τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ