ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ: 6Ψ6ΣΩΛΤ-ΑΓΓ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ         2/2/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 14 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την 5119/9-3-2022    πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΞΙ (6) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc