ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΔΑ: Ψ684ΩΛΤ-Λ3Υ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ         2/3/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 14 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την 5119/9-3-2022    πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΞΙ (6) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΠΑΡΟΝΤΑ              ΜΕΛΗ               ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές         Καλλής Χρήστος                       Μπακανδρίτσος Κων/νος

                                                         Λουκάς Ανδρέας                        Καπουκίνης Παναγιώτης            

                                                         Τζανακάκη Μαρια

                                                         Δουμάνη Μαρία                                                  

                                                         Κυριάκου Ελένη (Αναπλ/κό Μέλος)

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Τροποποίηση κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Λοκρών  

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc