ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 16/7/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 16838
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την  22/230/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 7/78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: Ω17ΤΩΛΤ-Χ6Β:

Α) την επιβολή του τέλους σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, για τη πόλη του Μαρτίνου να είναι το ίδιο με τις πόλεις της Αταλάντης και της Μαλεσίνας σύμφωνα με την 16/302/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & την 22/230/2021 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΨΞ0ΙΩΛΤ-346 στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,

Β) την μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ