ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 16/7/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 16833
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την  24/244/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 7/89/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: ΩΙΘΘΩΛΤ-7ΞΥ:

σύμφωνα με  το Κανονισμό Ύδρευσης του πρώην Δήμου Αταλάντης, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 16/228/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αταλάντης και ισχύει ως σήμερα & την 24/244/2021 απόφαση της Ο.Ε. , την επιβολή του τέλους σύνδεσης των παροχών ύδρευσης με την αναμονή του νέου αγωγού ύδρευσης στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Αταλάντης το οποίο αντικαταστάθηκε στο ποσό των εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (68,20€), μαζί με το ΦΠΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ