ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/4/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  6832 - 24/03/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΠΑΡΟΝΤΑ                    ΜΕΛΗ                  ΑΠΟΝΤΑ

 Αθανάσιος Ζεκεντές             Ντέλιος Κων/νος                                  Μπακανδρίτσος Κ.

                                                              Σωτήρχου Νικόλαος                       Δουμάνη Μαρία

                                                              Καλλής Χρήστος

                                                              Κυριάκου Ελένη

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Επί αιτήσεως ΕΛΤΑ ΑΕ (Υποκ/μα Αταλάντης) για δημιουργία θέσης στάθμευσης εξυπηρέτησης του καταστήματος της ΕΛΤΑ στην Κοινότητα Αταλάντης   

 

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η ΕΛΤΑ ΑΕ (υποκατάστημα Αταλάντης με την υπ’αρίθμ. 3574/11-02-2021 αίτησή της ζητάει την δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της επί της οδού Εθν. Αντίστασης 41 στην Κοινότητα Αταλάντης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών φορτοεκφόρτωσης δεμάτων.

          Το συμβούλιο της Κοινότητας Αταλάντης με την αρίθμ. 03/04/2021 απόφασή του, παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την δημιουργία της θέσης στάθμευσης.

          Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών με το από 12-2-2021 έγγραφό της και μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε στο σημείο, προτείνει να δημιουργηθεί μια θέση στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του καταστήματος αφού η ρύθμιση αυτή  δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

Η ΕΠΖ, σύμφωνα με την περ. α, της παρ. 13, του άρθρου 5, του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019), είναι αρμόδια για ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις, προτείνω να αποδεχθούμε το αίτημα της ΕΛΤΑ Α.Ε. και να δημιουργήσουμε μια θέση στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 41 της Κοινότητας Αταλάντης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών φορτοεκφόρτωσης δεμάτων

Η E.Π.Ζ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία  και μετά από διαλογική συζήτηση:               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Την δημιουργία μίας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος των ΕΛΤΑ, επί της οδού Εθν. Αντίστασης 41  στην Κοινότητα Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών φορτοεκφόρτωσης δεμάτων του καταστήματος. Η θέση στάθμευσης θα ισχύει μόνο για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα αφορά μόνο τα επαγγελματικά αυτοκίνητα της εταιρίας κι όχι τα ΙΧ αυτοκίνητα των εργαζομένων της.

          Επίσης, η προμήθεια και τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης θα γίνει με ευθύνη των ΕΛΤΑ.

 

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 3/4/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                                                 Ντέλιος Κων/νος

                                                                                                    Σωτήρχου Νικόλαος

                                                                                                    Καλλής Χρήστος

                                                                                                    Κυριάκου Ελένη

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

                 Αθανάσιος Ζεκεντές