ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/5/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  6832 - 24/03/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΠΑΡΟΝΤΑ                ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ

 Αθανάσιος Ζεκεντές         Ντέλιος Κων/νος                                 Μπακανδρίτσος Κ.

                                                      Σωτήρχου Νικόλαος                           Δουμάνη Μαρία

                                                      Καλλής Χρήστος

                                                      Κυριάκου Ελένη

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ενώ για την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, το παρών έδωσε  και ο Δ/ντης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λοκρών Κος Φουρλεμάδης.

 

Θέμα 2ο : Αγορά Οικοπέδου για την επέκταση του Νεκροταφείου Μαλεσίνας

 

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Ο χώρος ταφής του νεκροταφείου Μαλεσίνας έχει πλέον εξαντληθεί και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βρεθεί και να αγοραστεί οικόπεδο που να εφάπτεται στο υπάρχων κοιμητήριο, ώστε να γίνει  άμεση επέκτασή του. Ύστερα από σχετική έρευνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών βρέθηκε ακίνητο που πληροί τις ανάγκες για τον παραπάνω σκοπό.
          Συγκεκριμένα, πρόκειται για οικόπεδο έκτασης 1.638,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Κατέβα Μάρθας, Κατέβα Αγγελικής & Κατέβα Νικολάου, το οποίο συνορεύει: Βόρεια με το υπάρχων Δημοτικό Κοιμητήριο, Νότια με προβλεπόμενη Περιφερειακή Οδό πλάτους 20 μέτρων, Ανατολικά με ιδιοκτησία Γουρνά Μαρίας και κληρονόμων Βασιλείου Μπουγέτσα και Δυτικά με κληρονόμους Χαράλαμπου Δούρου.

Το συμβούλιο της Κοινότητας Μαλεσίνας μας έστειλε την υπ’αρίθμ. 3/2/2021 απόφασή του, με την οποία, εισηγείται να μην γίνει η αγορά του οικοπέδου για την επέκταση του Κοιμητηρίου, αλλά αν αυτού να γίνουν άμεσες εκταφές όσων έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία εκταφής που υπολογίζεται άνω των εκατό (100), ώστε να εξασφαλιστούν νέες θέσεις ταφής, οι οποίες θα επαρκούν για τουλάχιστον 5 χρόνια και στο διάστημα αυτό να βρεθεί νέο οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλης για να γίνει μεταφορά του νεκροταφείου.

 Θεωρώ ότι αυτό που προτείνει το συμβούλιο της κοινότητας Μαλεσίνας δεν είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, καθώς για να γίνουν 100 και πλέον εκταφές θα πρέπει να υπάρξει σύγκρουση με ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας κάτι που στις υπάρχους συνθήκες που βιώνει η κοινότητα της Μαλεσίνας με πολλά κρούσματα, νοσηλευόμενους και νεκρούς λόγω του κωρονοιού, δεν θα ταν και το καλύτερο δυνατό, αφετέρου, η μεταφορά ενός ολόκληρου νεκροταφείου σε εντελώς άλλο σημείο και το στήσιμό του απ την αρχή, εκτός από εξαιρετικά κοστοβόρο, είναι και πολύ χρονοβόρο. Στην παρούσα κατάσταση μάλιστα δεν υπάρχει η πολυτέλεια ούτε του χρόνου, αλλά ούτε και των χρημάτων που απαιτούνται. Αντιθέτως, η αγορά οικοπέδου για την επέκταση του νεκροταφείου, είναι μια λύση πολύ πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, αλλά και ταχύτατη ως προς την υλοποίησή της.

Για τους λόγους αυτούς προτείνω να εισηγηθούμε προς το Δήμο Λοκρών να ξεκινήσει τις διαδικασίες αγοράς του ανωτέρω οικοπέδου»

Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δ/ντης της Υπηρεσίας Δόμησης Κος Φουρλεμάδης ο οποίος είπε τα εξής: «Αυτό που προτείνει το σχέδιο πόλης της Μαλεσίνας, δηλ την επέκταση του υπάρχοντος νεκροταφείου ανατολικά, είναι πρακτικά ανέφικτο, αφού από την πλευρά αυτή υφίσταται δημοτικός δρόμος πλάτους 10 μέτρων, καθώς κι ενεργό οικοδομικό τετράγωνο με κτίσμα το οποίο λειτουργεί ως επαγγελματικός χώρος. Συνεπώς, η επέκταση προς αυτή την πλευρά θα απαιτούσε νέα χάραξη του δρόμου κι απαλλοτρίωση όλου του οικοδομικού τετραγώνου»

Η E.Π.Ζ αφού άκουσε τις εισηγήσεις των ομιλητών, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις ανάγκες του κοιμητηρίου της Κοινότητας Μαλεσίνας  και μετά από διαλογική συζήτηση:                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών να ξεκινήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η  αγορά ενός οικοπέδου  έκτασης 1.638,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Κατέβα Μάρθας, Κατέβα Αγγελικής & Κατέβα Νικολάου, το οποίο συνορεύει: Βόρεια με το υπάρχων Δημοτικό Κοιμητήριο, Νότια με προβλεπόμενη Περιφερειακή Οδό πλάτους 20 μέτρων, Ανατολικά με ιδιοκτησία Γουρνά Μαρίας και κληρονόμων Βασιλείου Μπουγέτσα και Δυτικά με κληρονόμους Χαράλαμπου Δούρου, προκειμένου να γίνει επέκταση του υπάρχοντος κοιμητηρίου της Κοινότητας Μαλεσίνας.

 

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 3/5/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                                                  Ντέλιος Κων/νος

                                                                                                   Σωτήρχου Νικόλαος

                                                                                                   Καλλής Χρήστος

                                                                                                   Κυριάκου Ελένη

 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

                Αθανάσιος Ζεκεντές