ΑΔΑ: 6Ο7ΞΩΛΤ-ΣΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/5/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  7796 - 07/04/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΞΙ (6) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΜΕΛΗ                          ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές                Δουμάνη Μαρία                                                 Μπακανδρίτσος Κ.

                                                            Τζανακάκη Μαρία                                  

                                                            Καλλής Χρήστος

                                                            Λουκάς Ανδρέας

                                                           Καπουκίνης Παναγιώτης        

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λοκρών μας έστειλε την υπ’αρίθμ. 5588/14-3-2022 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc