ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/6/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  6832 - 24/03/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΠΑΡΟΝΤΑ                ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές           Ντέλιος Κων/νος                                 Μπακανδρίτσος Κ.

                                                              Σωτήρχου Νικόλαος                         Δουμάνη Μαρία

                                                              Καλλής Χρήστος

                                                              Κυριάκου Ελένη

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 3ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021

 

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λοκρών μας έστειλε την υπ’αρίθμ. 6538/19-3-2021εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

                          

  1. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν.4497/2017, «Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδονται μια φορά το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων που παρασκευάζονται επί τόπου, είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση, είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. Οι άδειες αυτές μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια έως 4 μήνες, αφορούν συγκεκριμένη θέση που χωροθετείται με απόφαση του Δ.Σ.. Η διάθεση των αδειών αυτών γίνεται με δημόσια πρόσκληση από τον Δήμο, μέσω της οποίας ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας.  Για την συμμετοχή στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και  φωτοτυπία ταυτότητας. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, προηγουμένων εκείνων με το χαμηλότερο.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση.
  2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου, όποιος παραγωγός ή επαγγελματίας έχει λάβει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου κι επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο στάσιμο εμπόριο(με την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι δεν ασκεί την δραστηριότητα του πωλητή λαϊκών αγορών), μπορεί να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο για να του χορηγηθεί θέση στάσιμου εμπορίου. Για να μπορεί ο Δήμος να χορηγήσει  θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, πρέπει προηγουμένως να έχει ορίσει συγκεκριμένα σημεία άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
  3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, οι Δήμοι δύνανται να προβλέπουν θέσεις στις οποίες φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνη, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης αποκλειστικά δικής τους παραγωγής θα μπορούν να τα διαθέτουν υπαιθρίως.

 

Προκειμένου να  οριστούν οι θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το Δημοτικό συμβούλιο απαιτείται εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν σχετικής πρότασης από τα αρμόδια συμβούλια των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου. Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία μας με το υπ’αρίθμ. 20076/9-10-2020 έγγραφο της ζήτησε από όλα τα συμβούλια να μας αποστείλουν τις προτάσεις τους.

Μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων από τα συμβούλια των Κοινοτήτων του Δήμου Λοκρών με τις οποίες πρότειναν τις θέσεις χωρικής αρμοδιότητάς τους, για την άσκηση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, η υπηρεσία μας με το υπ΄αρίθμ 1491/21-1-2021 έγγραφό της ζήτησε από την οικία αστυνομική αρχή να γνωμοδοτήσει για τυχόν κυκλοφοριακές επιπτώσεις των προτεινόμενων θέσεων, όπως προβλέπεται από την παρ. 5, του άρθρου 40, του Ν.4497/2017.

Το Αστυνομικό τμήμα Λοκρών με το υπ’αρίθμ. 1016/49/21/2-α/14-3-2021 έγγραφό του, γνωμοδοτεί: θετικά για ορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους, μόνο εφόσον:

Α) θα εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που θα χρησιμοποιείται για την συνεχή, ασφαλή, ομαλή κι ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρου

Β) Δεν θα παρεμποδίζεται η ορατότητα των υπαρχουσών ρυθμιστικών πινακίδων οδικής σήμανσης

Γ) θα υπάρχουν πλησίον, θέσεις ελεύθερης στάσης-στάθμευσης οχημάτων αρνητικά για ορισμό θέσεων υπαίθριου εμπορίου επί του οδοστρώματος.

      Με βάση όλα τα παραπάνω, εισηγούμαστε να οριστούν οι θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021 , ως εξής:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή .doc