ΑΔΑ: 603ΗΩΛΤ-Α2Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/6/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  7796 - 07/04/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΞΙ (6) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                         ΑΠΟΝΤΑ

 Αθανάσιος Ζεκεντές             Δουμάνη Μαρία                                           Μπακανδρίτσος Κ.

                                                           Τζανακάκη Μαρία                                  

                                                          Καλλής Χρήστος

                                                          Λουκάς Ανδρέας

                                                          Καπουκίνης Παναγιώτης        

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Διαγράμμιση και σήμανση διάβασης πεζών έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το συμβούλιο της Κοινότητας Λιβανατών με την υπ αρίθμ, 2/2022 απόφασή του ζητάει για την ασφάλεια των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών, να γίνει διαγράμμιση διάβασης πεζών και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επί του κοινοτικού δρόμου έμπροσθεν της εισόδου του Δημοτικού Σχολείου.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc