ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/7/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  6832 - 24/03/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                    ΑΠΟΝΤΑ

  Αθανάσιος Ζεκεντές        Ντέλιος Κων/νος                                     Μπακανδρίτσος Κ.

                                                          Σωτήρχου Νικόλαος                           Δουμάνη Μαρία

                                                          Καλλής Χρήστος

                                                          Κυριάκου Ελένη

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 4ο : Επί αιτήσεως Θ. Μπονιάκου για ονομασία οδού της Κ. Αταλάντης

 

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Ο Κος Μπονιάκος Θεόδωρος με την αρίθμ. 7186/14-5-2020 αίτησή του, ζητάει να ονομαστεί μία οδός στην Κοινότητα Αταλάντης προς τιμήν της κόρης του, καθώς και συναδέλφου της, καθηγητριών, που έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο ατύχημα στο πέταλο του Μαλιακού, ερχόμενων σε σχολείο στην Αταλάντη που υπηρετούσαν το 1992.

Σύμφωνα με την από 16/3/2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών, προτείνεται να δοθεί η ονομασία «ΟΔΟΣ ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ-ΜΙΧΟΥ» στον δρόμο από την οδό Εθν. Αντίστασης έως τον Περιφερειακό (προέκταση της οδού Οδ. Ανδρούτσου) στην μνήμη των καθηγητριών.

Το συμβούλιο της Κοινότητας Αταλάντης με την αρίθμ. 4/7/2021 απόφασή του, προτείνει να δοθεί η ονομασία «ΟΔΟΣ ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ-ΜΙΧΟΥ» στον δρόμο από την οδό Εθν. Αντίστασης έως τον Περιφερειακό (προέκταση της οδού Οδ. Ανδρούτσου) στην μνήμη των καθηγητριών».

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά

Η E.Π.Ζ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση:           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται προς το Δ.Σ Λοκρών, να δοθεί η ονομασία «ΟΔΟΣ ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ-ΜΙΧΟΥ» στον δρόμο από την οδό Εθν. Αντίστασης έως τον Περιφερειακό (προέκταση της οδού Οδ. Ανδρούτσου) στην μνήμη των καθηγητριών.

 

 

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 3/7/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                                                Ντέλιος Κων/νος

                                                                                                   Σωτήρχου Νικόλαος

                                                                                                   Καλλής Χρήστος

                                                                                                    Κυριάκου Ελένη

 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

                Αθανάσιος Ζεκεντές