ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/7/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  7796 - 07/04/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΞΙ (6) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                 Δουμάνη Μαρία                                                 Μπακανδρίτσος Κ.

                                                                   Τζανακάκη Μαρία                                  

                                                                  Καλλής Χρήστος

                                                                  Λουκάς Ανδρέας

                                                                  Καπουκίνης Παναγιώτης        

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 3ο : Χορήγηση θέσης στάθμευσης στο μικροβιολογικό Ιατρείο Κου Καλαφάτη Ευάγγελου

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Ο Κος Καλαφάτης Ευάγγελος του Διονυσίου, κάτοικος Αταλάντης, με την αρίθμ. 7664/6-4-2022 αίτησή του, ζητάει την χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Μικροβιολογικού εργαστηρίου στην Αταλάντη επί της Οδού Αίαντος Λοκρού.