ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/8/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  6832 - 24/03/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΑΡΟΝΤΑ                 ΜΕΛΗ                     ΑΠΟΝΤΑ

   Αθανάσιος Ζεκεντές       Ντέλιος Κων/νος                                       Μπακανδρίτσος Κ.

                                                         Σωτήρχου Νικόλαος                                Δουμάνη Μαρία

                                                         Καλλής Χρήστος

                                                         Κυριάκου Ελένη

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 5ο : Εισήγηση νέου κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής

 

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λοκρών μας έστειλε την υπ’αρίθμ. 6455/18-3-2021 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

Ο Δήμος Λοκρών με την υπ’αρίθμ. 11/173/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩΛΤ-9ΩΤ) απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ψήφισε κανονισμό λειτουργίας μουσικής, ο οποίος ισχύει κι εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Επειδή όμως κάποιες διατάξεις έχουν καταργηθεί, κάποιες άλλες έχουν τροποποιηθεί , ενώ έχουν ψηφιστεί και νέες  που έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο χρήσης της μουσικής από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται η ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας μουσικής, ο οποίος προτείνεται να είναι ως εξής:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή .doc