ΑΔΑ:Ψ8ΔΩΩΛΤ-92Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/8/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  7796 - 07/04/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΞΙ (6) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές             Δουμάνη Μαρία                                          Μπακανδρίτσος Κ.

                                                             Τζανακάκη Μαρία                                  

                                                            Καλλής Χρήστος

                                                           Λουκάς Ανδρέας

                                                           Καπουκίνης Παναγιώτης        

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 4ο (προ ημερησίας διατάξεως)  Τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων στάθμευσης

Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν  για την συζήτηση θεμάτων που βρίσκονται εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

 Ένα εξ’αυτών είναι και το θέμα «Τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων στάθμευσης»

 Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc