ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΑΔΑ: 6ΠΒΡΩΛΤ-ΟΩ5
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         3/9/2023

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  6098 - 23/03/2023  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΡΟΝΤΑ                       ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Μπακανδρίτσος Κων/νος                          Δουμάνη Μαρία             

                                                          Καλλής Χρήστος                                        Μπονόβας Ιωάννης

                                                          Δάρρα Παγώνα                                          Καπουκίνης Παναγιώτης       

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Χορήγηση θέσης στάθμευσης στον Ανέστη Παναγιώτη (κατάστημα ταχυμεταφορών)

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)