ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΔΑ: 68ΣΙΩΛΤ-ΣΡΦ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/10/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  11168 - 13/05/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Μπακανδρίτσος Κ.                                Καπουκίνης Παναγιώτης        

                                                          Τζανακάκη Μαρία                                 Δουμάνη Μαρία                               

                                                           Καλλής Χρήστος

                                                           Λουκάς Ανδρέας

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως Κατσομήτρου Κων/νου για απότμηση πεζοδρομίου

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Ο Κατσομήτρος Κων/νος που διατηρεί κατάστημα περιποίησης οχημάτων, με την υπ’αρίθμ. Πρωτ. 4970/4-3-2022 αίτησή του, ζητάει να του χορηγήσουμε άδεια να προχωρήσει σε απότμηση τμήματος πεζοδρομίου που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματός του, επί της Οδού Δ. Σοροπάνη, στην πλευρά ιδιοκτησίας Δ. Αντωνίου, στην Κοινότητα Λιβανατών, προκειμένου να κατασκευάσει ράμπα για την πρόσβαση των οχημάτων, εντός του χώρου του καταστήματός του.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc